Yıl:2022   Cilt: 3   Sayı: 2   Alan: Periodontoloji

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 53

Kübra ESKİN ORCID Icon,Büşra Sümeyye KAVUT ORCID Icon,Elif Töre SARI ORCID Icon,Yasemin Beliz ÖNDER ORCID Icon,Nazlı Zeynep ALPASLAN YAYLI ORCID Icon

MUKOGİNGİVAL CERRAHİ TEDAVİ UYGULANACAK HASTALARDA FARKINDALIĞIN DENTAL ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ

Anksiyete, tehdit edici uyaranlarla fiili olarak karşılaşmadan önce hissedilen duygusal bir durumdur. Diş hekimine ve diş tedavisine yönelik korku ve kaygı, tedaviden kaçınmaya sebep olabilen önemli bir faktördür. Tedavi, operasyon veya hastalık farkındalığının da anksiyete düzeyini etkileyebileceği düşünülmüştür. Bu çalışmanın amacı mukogingival cerrahi tedavi uygulanacak hastaların işlem öncesi operasyona dair anksiyetelerinin değerlendirilmesi ve periodontal hastalık farkındalıklarının anksiyete düzeyine etkisinin değerlendirilmesidir. Bu kesitsel çalışmaya 18-65 yaş arası 100 katılımcı dahil edilmiştir. Gönüllü olan katılımcılara 2 bölümden oluşan farkındalık ve anksiyetenin değerlendirildiği bir anket dağıtılmıştır. İstatistiksel analiz için Student’s-t testi kullanılmıştır. Farkındalığa sahip olan hastaların dental anksiyete puanı ortalama 10,83’ tür. Farkındalığa sahip olmayan hastaların dental anksiyete puanı ortalama 11,71’dir. Periodontal farkındalığa göre dental anksiyete değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p:0,419). Çalışmaya dahil olan hastaların yarısından fazlası periodontal hastalığın farkındadır. Farkındalığa sahip olanlarda daha yüksek olmakla birlikte, tüm popülasyonda en fazla görülen şikâyet diş eti/diş hassasiyetidir. Dental anksiyete, periodontal farkındalığa sahip olmayan hastalarda oransal olarak daha fazla bulunmuştur. Örneklem büyüklüğü daha fazla olan çalışmalarda ve farkındalığın artması ile daha etkili sonuçlara ulaşılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, farkındalık, mukogingival cerrahi


THE EFFECT OF AWARENESS ON THE LEVEL OF DENTAL ANXIETY IN PATIENTS TO BE APPLIED MUCOGINGIVAL SURGERY

Anxiety is an emotional state felt before actually encountering threatening stimuli.Fear and anxiety towards the dentist and dental treatment is an important factor that can lead to avoidance of treatment. It was thought that awareness of treatment, operation or disease may also affect the level of anxiety. The aim of this study is to evaluate the pre-operational anxiety of the patients who will undergo mucogingival surgical treatment and to evaluate the effect of periodontal disease awareness on the anxiety level. 100 participants aged 18-65 years were included in this cross-sectional study. A questionnaire consisting of 2 parts, evaluating awareness and anxiety, was distributed to the volunteers. Student's-t test was used for statistical analysis. The average dental anxiety score of patients with awareness’s 10.83. The average dental anxiety score of patients who don’t have awareness is 11.71. There’s no statistically significant difference between dental anxiety values according to periodontal awareness(p:0.419). More than half of the patients included in the study are aware of periodontal disease. Although it’s higher in those with awareness, the most common complaint is gingival/tooth sensitivity. Dental anxiety was found to be proportionally higher in patients who didn’t have periodontal awareness. It’s thought that more effective results can be achieved in studies with larger sample sizes and with increased awareness.

Keywords: Anxiety, awareness, mukogingival surgery


367