Yıl:2021   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 16

MULTİPLE FLEBOLİTLERLE BİRLİKTE GÖRÜLEN HEMANJİYOMLAR: VAKA SERİSİ

Gülçin KILCI ,Özge DÖNMEZ TARAKÇI,Gökhan ÖZKAN

Hemanjiyomlar, vasküler yapılardan kaynaklanan benign infantil lezyonlardır. Hemanjiyomlar histolojik olarak kapiller, kavernöz ve mikst tipler olarak sınıflandırılır. Hemanjiyomların çoğu tedavi olmaksızın kendiliğinden kaybolur. Hemanjiyomların %15'i baş ve boyun bölgesinde bulunurken, bunların sadece %1'i iskelet kasında ortaya çıkar. Flebolitler, hemanjiyomun patognomonik özelliği olarak düşünülebilecek kalsifiye nodüllerdir. Bu olgu serisi ile flebolitli hemanjiyomların klinik ve radyolojik özelliklerini tanımlamayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Flebolit, hemanjiyom, panoramik radyografi


HEMANGIOMAS ASSOCIATED WITH MULTIPLE PHLEBOLITES: CASE SERIES

Hemangiomas are benign infantile lesions originating from vascular structures. Hemangiomas are histologically classified as capillary, cavernous and mixed types. Majority of hemangiomas disappear spontaneously without treatment. 15% hemangiomas are in the head and neck region while only 1% of those arise in skeletal muscle. Phlebolites are calcified nodules that can be considered as a pathognomonic feature of hemangioma. With this case series we aimed to describe clinical and radiological features of hemangiomas with phlebolites.

Keywords: Phlebolite, hemangioma, panoramic radiography


482