Yazım Kuralları

 1. Anasayfa
 2. Yazım Kuralları

VAN DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

VAN DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 1. Van Diş Hekimliği dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanan makaleler yalnızca https://www.vandentistryjournal.com adresinden, “Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi Formu” ile (tüm yazarlar tarafından imzalanmış) elektronik ortamda dergiye sunulmalıdır. 1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez ve makaleler için herhangi bir aşamada ücret talep edilmez.
 2. Makaleler işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra; makaleye hiçbir aşamada, yayın hakları devir formunda imzası bulunan yazarlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Sadece yazarlardan yazılı başvuru ile makaleden isminin çıkarılmasını isteyen yazarların ismi çıkarılabilir.
 3. Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
 4. Makalelerin metinlerinde sade ve anlaşılır bir yazım dili kullanılmalı, bilimsel yazım tarzı benimsenmeli, gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.
 5. Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 6. Yazışma adresinde belirtilen sorumlu yazar; tüm yazışmalardan sorumludur. Yayına kabul edilen makalelerin baskı öncesi son provası sorumlu yazara gönderilir ve üç gün içerisinde kontrol edilip dergiye geri gönderilmesi istenir. Makalelerin ne zaman basılacağı editör kurulunun kararına bağlıdır; son provasının yapılması sonraki ilk sayıda basılacağını göstermez. Basılan her makale için Van Diş Hekimliği Dergisinin ilgili sayısı, yazışmadan sorumlu yazara gönderilir. 

BENZERLİK RAPORU

Sorumlu yazarın makalenin intihal (plagiarism) taramasını “iThenticate” programı ile gerçekleştirerek sorguya ait raporu pdf formatında diğer dosyalarla dergiye göndermesi gerekmektedir. Değerlendirme ve yayınlama süreci ve sonrasında, bilimsel makale ile ilgili oluşabilecek intihal (aşırma-plagiarism) sıkıntılarından, dergimiz sorumluluk kabul etmemektedir. Bu konudaki yasal ve etik sorumluluk sadece yazarlara aittir. “iThenticate Professional Plagiarism Prevention” yazılımı için makale sorgu kriterleri aşağıdaki şekildedir;

* Makalenizin intihal raporu resmi lisanslı “iThenticate Professional Plagiarism Prevention” kullanılarak çıkarılmalıdır.

*İlgili programda filtreleme seçeneklerini aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır:

a. Kaynakça hariç (bibliography excluded)

b. Alıntılar dahil (Quotes included)

c. Yedi kelimeden az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size 7 words)

* Bu kriterlere uygun olarak taranan makalenin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir.

ETİK SORUMLULUK

 1. Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından (özelde çalışan kişiler için başvurdukları kurumdan) izin alındığını (olgu sunumu hariç) ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş olur” (informed consent) (tüm çalışmalarda) aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik kurul onay belgesinin tarih ve sayısı makalelerde belirtilmelidir.
 2. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından (özelde çalışan kişiler için başvurdukları kurumdan) onay aldıklarını belirtmek zorundadır. Etik kurul onay belgesinin, tarih ve sayısı makalede belirtilmelidir.
 3. Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma... ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.
 4. Makalelerde “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 5. Makalelerin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi halinde, makaleler ile ilgili araştırma verilerinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

MAKALE TÜRLERİ

 1. Orijinal Araştırma Makalesi: Özet 250 kelimeyi, kaynak sayısı 40’ı, tablo ve şekillerin toplam sayısı ise toplam 10’u geçmemelidir.

Genel format;

 • Başlık sayfası,
 • Ana Metin (Yazarlarla ilgili herhangi bir bilgi içermeyen): Başlık (Türkçe ve İngilizce), Özet (Türkçe ve İngilizce), Metin (giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), Teşekkür (gerekliyse), Çıkar Çatışması, Finansal Destek Beyanı (varsa), Kaynaklar, Tablo Listesi (tablo varsa), Şekil Listesi (şekil varsa), Tablolar ve Şekiller

şeklinde yapılandırılır.

 1. Derlemeler: Derlemeler güncel, bilimsel konularda hazırlanmalıdır. Derlemeler 3500 kelimeyi, derleme özetleri ise 250 kelimeyi aşmamalıdır. Kaynak sayısı 60’ı, tablo ve şekillerin sayısı ise toplam 10’u geçmemelidir.

Genel format;

 • Başlık sayfası,
 • Ana Metin (Yazarlarla ilgili herhangi bir bilgi içermeyen): Başlık (Türkçe ve İngilizce), Özet (Türkçe ve İngilizce), Metin, Teşekkür (gerekliyse), Çıkar Çatışması, Finansal Destek Beyanı (varsa), Kaynaklar, Tablo Listesi (tablo varsa), Şekil Listesi (şekil varsa), Tablolar ve Şekiller

şeklinde yapılandırılır.

 1. Olgu Sunumu: Olgu sunumları kısa ve öz olmakla birlikte 2000 kelimeyi, özet ise 250 kelimeyi aşmamalıdır. Bilgilendirilmiş onam formu metinde belirtilmelidir. Kaynak sayısı 20’yi, tablo ve şekillerin sayısı ise toplam 10’u geçmemelidir.

Genel format,

 • Başlık sayfası,
 • Ana Metin (Yazarlarla ilgili herhangi bir bilgi içermeyen): Başlık (Türkçe ve İngilizce), Özet (Türkçe ve İngilizce), Metin (giriş, olgu, tartışma ve sonuç), Teşekkür (gerekliyse), Çıkar Çatışması, Finansal Destek Beyanı (varsa), Kaynaklar, Tablo Listesi (tablo varsa), Şekil Listesi (şekil varsa), Tablolar ve Şekiller

şeklinde yapılandırılır.

 1. Editöre Mektup: Daha önce yayımlanmış makalelere eleştiri getirmek veya katkıda bulunmak amacıyla yazılan yazılar, Yayın Kurulu'nun inceleme ve değerlendirmesinin ardından kabul veya reddedilir. Editöre Mektup 750 kelimeyi, kaynakları 10’u geçmemelidir. Hakkında mektup yazılan yayına ait cilt, yıl, sayı, sayfa numaraları, yazı başlığı ve yazarların adları mektupta açık bir şekilde belirtilmelidir.

Genel format,

 • Başlık sayfası,
 • Ana Metin (Yazarlarla ilgili herhangi bir bilgi içermeyen)

MAKALENİN HAZIRLANMASI

 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
 • Makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarları, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin alarak bunu makalede belirtmek ya da kaynak olarak göstermek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, kaynak olarak kabul edilmemektedir.
 • Yazılar “Microsoft Word” programında iki satır aralıklı ve 12 punto Times New Roman fontu kullanılarak yazılmalıdır.
 • Sayfanın üst, alt ve her iki yanında 2,5 cm boşluk yer almalıdır.
 • Tüm sayfalar sırası ile numaralanmalıdır. Sayfa numaraları sayfa sonunda ve ortada olmalıdır.
 • Başlık, özet, tablo başlık, şekil açıklama ve cümle başlarında kısaltma kullanılmamalıdır. Metin kısmında kısaltma ilk geçen yerde parantez içerisinde belirtildikten sonra metin genelinde kullanılabilir.
 • Metinde yapılan kısaltmalarda ayıraçtan sonra kısaltmanın okunuşuna göre devam edilmelidir. Türkçesi de bulunan ve yaygın olarak kullanılan terimlerde yabancı kelime kullanılmamalıdır. Metinde geçen anatomik oluşum, hastalık ve sendrom adları da özel isimler bulunmadıkça, Türkçe okunuşlarına göre yazılmalıdır. Yazılarda SI (Systeme International) birimleri kullanılmalıdır. Birimlerden sonra nokta (örnek: mg, kg, ml gibi) konulmamalıdır. Metin içinde yazıdaki bütün tablo, resim, çizim ve grafiklere atıfta bulunulmalıdır. Yazının sayfaları giriş sayfasından başlayarak numaralandırılmalıdır.
 • Makaleler 16 sayfayı aşmamalıdır.

BAŞLIK SAYFASI

Makalenin Türkçe adı, makalenin İngilizce adı, yazar adları (soy isim, açık isim); yazarların kurumları, Orcid numaraları, telefon numaraları ve mail adresleri; sorumlu yazar soy ismi ve ismi, sorumlu yazarın iletişim bilgileri (e-posta, telefon, açık adres) sunulmalıdır. Ayrıca yazarların yayına katkıları, ana metindeki kelime sayısı, kaynak sayısı, tablo/şekil sayıları başlık sayfasında belirtilmelidir. Başlık sayfası ana metinden ayrı bir belge (Word) olarak gönderilmelidir.

Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi başlık sayfasında belirtilmelidir.

ANA METİN

Bu bölüm yazarlarla ilgili herhangi bir bilgi içermemelidir. Makaleler yukarıda belirtilen makale türlerinde belirtilen bölümleri içerecek şekilde aşağıdaki sıraya göre düzenlenmelidir:

 • Başlık (Title): Kısa, açık, tüm harfleri büyük ve yazı için uygun olmalıdır. Makalenin sadece Türkçe ve İngilizce başlığı olmalıdır.
 • Özet (Abstract): Türkçe ve İngilizce yazılarda, Türkçe ve İngilizce özetler olmalıdır. Özetler, 250 kelimeden daha uzun olmamalıdır.
 • Anahtar kelimeler (Keywords): Özetlerin altına 3-5 adet anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler, "Türkiye Bilim Terimleri (TBT)"’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. http://www.bilimterimleri.com). İngilizce anahtar kelimeler, "Medical Subject Headings (MESH)" e uygun olarak verilmelidir. Anahtar kelimeler arasına virgül konulmalı ve ilk kelime hariç diğer kelimeler küçük harfle başlamalıdır.

(Bkz. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

 • Giriş (Introduction): Çok uzun genel bilgiler ve tekrarlardan kaçınılmalıdır. Son kısmında amaç veya hipotez mutlaka belirtilmelidir.
 • Gereç ve Yöntem (Materials and Methods): Çalışma planı, uygulanan analiz yöntemleri ve istatistiksel analiz yer almalıdır. Rutin olarak uygulanan ve çok bilinen metotlar sadece literatür verilerek belirtilmelidir.İstatistiksel analizin sunumu Gereç ve Yöntemler bölümü içerisinde ayrı bir alt başlık altında yapılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Makalelerin biyoistatistiksel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
 • Bulgular (Results): Tablo ve şekillerde yer almayan bulgular metin olarak yer almalı, tablo ve şekillerde yer alan bulgular için ilgili tablo ve şekillere atıf yapılmalıdır.
 • Tartışma ve Sonuç (Discussion and Conclusion): Elde edilen sonuçlar, mevcut güncel literatür verileri ile tartışılmalı, bir-iki cümle ile yazının ana sonucu belirtilmelidir.

Gereç ve yöntem, bulgular ve tartışma kısımlarına yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak için alt başlıklar konulabilir.

 • Teşekkür (Thanks): Makalelerde araştırmaya finansman sağlayan kuruluşa veya yazarlık dışında çeşitli katkıları için ilgili kişilere kurumları belirtilerek yazarlar tarafından “teşekkür” edilmelidir.
 • Çıkar Çatışması (Conflict of Interest): Makalelerde, yazarlar çıkar çatışması bulunmadığı beyan etmelidirler.
 • Finansal Destek Beyanı (Financial Support): Varsa, makalelerde finansal destekler belirtilmelidir.
 • Kaynaklar (References): Kaynakça bölümü yeni bir sayfadan başlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Kaynaklar Vancouver stiline uygun olarak düzenlenmelidir. Kaynaklar, yazı içinde geçiş sırasına göre, 12 yazı karakteri büyüklüğünde parantez içinde ve cümlenin sonunda noktadan önce numaralandırılmalıdır. Kaynakların yazımında tek satır aralığı (1,0) kullanılmalıdır.

- Atıf yapılan makaleler ikiden fazla ise ve kaynak numaraları art arda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konmalı (örnek: 3-6); aksi durumda aralarına (,) konarak yazılmalıdır.

- Makalede cümle içinde kaynağa atıf yapılacaksa yazar isminin hemen arkasından parantez içinde belirtilmelidir. Örnek: Greenblatt ve ark. (kaynak no) yaptığı çalışmada……...

- Kaynak gösterilen makalede altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; yedi veya daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, Türkçe dışı kaynaklarda “et al.” kullanılmalıdır.

- Metin içinde anılan bütün literatürler, “Kaynaklar” bölümünde; kaynaklarda verilmiş olan her literatür ise metnin içinde verilmiş olmalıdır.

- Kaynakların dizilme şekli ve noktalamalar aşağıdaki örneklere uygun olmalıdır (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Metin içi Kaynak Gösterme: Kaynakların yazımında Endnote veya Mendeley gibi atıf programları kullanılması tercih edilmelidir. Programda Vancouver stili seçilerek atıf modeli ayarlanmalı sonrasında gerekli ise düzenlemeler elle yapılmalıdır. Bütün noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

Kaynak bir makale ise; Yazar A (Soy isim İsmin baş harfi), Yazar B, Yazar C, Yazar Ç, Yazar D, Yazar E. Makale Adı. Dergi adı (varsa kısaltması; dergi isimlerinin kısaltması ya Medline, CAplus Core Journal Coverage list ya da Pubmed Journals Database’den bulunabilir). Yayın yılı;cilt (sayı):sayfa numaraları.

Örnek: Sahin H, Taskin C, Eskin K. Sigara Kullanan Bireylerde Farklı Teşhise Sahip Dişlerin Adenozin Deaminaz ve Katalaz Seviyelerinin Karşılaştırılması. Van Sag Bil. 2019;12(2):1-7.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Emmerson BT. Gout and renal disease. In: Massry SG, Glassock RJ (Editors). Textbook of Nephrology. 1st Edition, Baltimore: Williams and Wilkins, 1989: 756-760.

Kaynak bir kitap ise: Yazar A, Yazar B, Yazar C, Yazar Ç, Yazar D, Yazar E ve ark. Kitap adı. Baskı sayısı, Yayın yeri: Yayınevi; Yayın Yılı: sayfa numaraları.

Örnek: Özcan R. Kalp Hastalıkları. 1.Baskı, İstanbul: Sanal Matbaacılık, 2003: 185-194.

Kaynak bir tez ise:

Örnek: Polat C. Genel Sağlık Anketi: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Uzmanlık Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997: sayfa 20-38.

Kaynak bir internet adresi ise: Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

Örnek: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019, T.C. Sağlık Bakanlığı, https://www.saglik.gov.tr/TR,84966/saglik-istatistikleri-yilligi-2019-yayinlanmistir.html (Erişim Tarihi: 17.01.2022).

Sadece on-line yayınlar için; DOI tek kabul edilebilir on-line referanstır.

Kongrede sunulan bildiriler kaynak olarak kabul edilmez.

 • Tablo Açıklamaları (Table Legends): Tablolar varsa belirtilmelidir.
 • Şekil Açıklamaları (Figure Legends): Şekiller varsa belirtilmelidir.

TABLO VE ŞEKİLLER

 • Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.
 • Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır. Net baskı elde edilebilmesi için şekil, resim/fotoğraflar ayrı birer jpeg dosyası olarak (piksel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm eninde ve 300 dpi çözünürlükte taranarak) dergiye ayrıca iletilmelidir.
 • Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.
 • Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
 • Tablo başlıkları tablo üstünde, şekil ve grafik başlıkları şekil ve grafiğin altında, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır (Örnek: Tablo 1. ve Şekil 1.).
 • Tablo ve Şekiller ayrı sayfalarda ana metinin sonuna eklenerek gönderilmelidir.

- Kullanılan kısaltmalar; şekil, resim, tablo ve grafiklerin altında açıklamalıdır.

- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

- Resimler/fotoğraflar renkli, ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

YÜKLENECEK BELGELERİN KONTROL ÇİZELGESİ

 1. Yayın Hakkı Devir Formu (Tüm yazarlar tarafından imzalanmış)
 2. Benzerlik Raporu (iThenticate: maksimum %20)
 3. Etik Kurul Raporu (İnsan ve hayvan öğeli çalışmalarda)
 4. Başlık Sayfası
 5. Ana Metin (Yazarlarla ilgili herhangi bir bilgi içermeyen): Başlık (Türkçe ve İngilizce), Özet (Türkçe ve İngilizce), Metin, Teşekkür (gerekliyse), Çıkar Çatışması, Finansal Destek Beyanı (varsa), Kaynaklar, Tablolar Listesi (tablo varsa), Şekiller Listesi (şekil varsa), Tablolar ve Şekiller