Yönerge

  1. Anasayfa
  2. Yönerge

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ (VAN DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ-VAN DENTİSTRY JOURNAL) YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam 

Madde 1-

(a) Bu yönergenin amacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin resmi dergisi olan Van Diş Hekimliği Dergisi’nin (Van Dentistry Journal) yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.

(b) Van Diş Hekimliği Dergisi, Diş Hekimliği alanında bilimsel çalışmaları yayınlayarak; bu alanda yapılan araştırmaların teşvik edilmesini, bilimsel bilgi paylaşımının sağlanmasını ve bu yolla diş hekimliği eğitimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

(c) Van Diş Hekimliği Dergisi yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla “özel sayı” olarak da yayımlanabilmektedir. Dergi elektronik ortamda yayınlanmaktadır.

Dayanak 

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İçerik 

Madde 3- Van Diş Hekimliği Dergisi’ne gönderilen makaleler; kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve deneyler kullanılarak hazırlanmış, alanında bir boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını taşımalı ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Diş hekimliği ve sağlık alanında temel bilimler ve klinik araştırma makaleleri başta olmak üzere derleme, olgu raporu, araştırma makalesi tarzında yazılar çift-kör hakemlik ilkelerine dayanan süreci takiben yayınlanmaktadır.

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen;

(a) Bilim Kurulu: Editör ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından belirlenen öğretim üyeleri ve/veya bilim insanlarını ifade eder.

(b) Dergi: Van Diş Hekimliği Dergisi’ni,

(c) Derginin İmtiyaz Sahibi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adına, Van Diş Hekimliği Dergisi’nin sahibi olarak Fakülte Dekanını,

(d) Dil Editörü:Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ile belirlenen, editör ve yardımcı editörler tarafından iletilen yazıların dil (Türkçe ve İngilizce) açısından değerlendirmesini yapan öğretim üyeleri ve/veya bilim insanlarını,

(e) Editör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından önerilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

(f) Editör Kurulu: Editör, yardımcı editörler, istatistik editörü ve dil editöründen oluşan kurulu,

(g) Fakülte: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni,

(h) Hakem Kurulu: Yayın kurulu ve yardımcı editörler tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel eserleri olan, dergiye gönderilen makalelerin değerlendirme nitelikli bilim sürecinde görev alan öğretim üyelerini, insanlarını,

(ı) İstatistik Editörü: Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ile belirlenen, editör veya yardımcı editörler tarafından iletilen yazıların istatistiksel açıdan değerlendirmesini yapan öğretim üyeleri ve/veya bilim insanlarını,

(i) Onur Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapmış olan dekanlar ve Van Diş Hekimliği Dergisi’nde görev yapmış olan editörlerden oluşan kurulu,

(j) Sekreterya: Derginin resmi yazışmalarını yürüten, kayıtlarını tutan, toplantı tutanaklarını kayıt altına alıp editörler kuruluna dağıtan, baş editör ve yayın kuruluna yardımcı olan kişi ya da kişilerdir.

(k) Yardımcı Editörler: Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi ve bilim insanlarını,

(l) Yayın Kurulu: Dergide görev yapan Editör-Yardımcı Editörlerin yanısıra, Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ile belirlenen öğretim üyeleri/bilim insanları, yazı işleri müdürü ve sekreteryadan oluşan kurulu,

(m) Yazı İşleri Müdürü: Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ile belirlenen öğretim üyesi veya öğretim elemanını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Dergi Organlarının Görevleri

 

Görevler

Madde 5- Derginin işleyişini sağlayan kurullar, kişiler ve görevleri şunlardır:

(1) Onur Kurulu: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapmış olan dekanlar ve Van Diş Hekimliği Dergisi’nde görev yapmış olan editörlerden oluşan kurulu ifade eder. Onur kurulu derginin misyon ve vizyonunun belirlenmesinde katkıda bulunur.

(2) Yayın Kurulu:

(a) Dergide görev yapan Editör-Yardımcı Editörlerin yanısıra, Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ile belirlenen öğretim üyeleri/bilim insanları, yazı işleri müdürü ve sekreteryadan oluşur.

(b) Yayın Kurulu idari yönden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı’na bağlıdır.

(c) Yayın Kurulunun başkanı Editör’dür.

(d) Editörün görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev bittiğinde Dekan tarafından tekrar atanabilir.

(e) Editör dışındaki diğer Yayın Kurulu üyelerinin belli bir görev süresi yoktur. Kendi isteği ile ayrılan veya toplantılarının bir yıl içinde en az yarısına katılmamış olan veya toplantıya katılmakla beraber görev ve sorumluluklarını aksatan Yayın Kurulu üyeleri, üyeliklerinin sona erdirilmesi hususunda Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından görevden alınabilir.

(f) Yayın Kurulu her basılacak sayı için en az bir kere olmak üzere yılda en az 3 kere toplanır. Editör gerek gördüğü takdirde olağanüstü toplanabilir.

(g) Yayın Kurulu toplantıları, toplantı yeter sayısı aranmaksızın Editör’ün başkanlığında yapılır. Bu toplantılara tüm Yayın Kurulu üyeleri katılmakla yükümlüdür. Editör, görüş bildirmeleri için Yayın Kurulu üyeleri dışından kişileri de Yayın Kurulu toplantılarına davet edilebilir.

(h) Yayın Kurulu, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alan öğretim üyelerinin belirlenmesine katkı sağlar.

(ı) Yayın Kurulu, hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.

(i) Yayın Kurulu, Derginin ulusal ve uluslararası dizinlere kabul edilmesi için çalışmalar yürütür.

(j) Yayın Kurulu, özel sayı çıkarılmasına karar verir.

(3) Hakem Kurulu 

(a) Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında nitelikli bilimsel çalışmaları bulunan, dergiye gönderilen makalelerin hakem sürecinde görev alan Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Uzman ve doktoralı bilim insanlarından oluşur.

(b) Hakemler, gönderilen makaleleri yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir

(c) Hakemler, kendilerine gönderilen makale değerlendirmelerini on beş günlük bir süre içinde tamamlamaktan sorumludur.

(d) Dergiye gelen çalışmalar, içeriğine ve uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Hakemler, kendilerine gönderilen çalışmanın hakemliğini kabul etmekle; değerlendirdiği çalışmayı kendi çıkarı için kullanmayacağını, çalışmayla ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi üçüncü bir kişi ile paylaşmayacağını taahhüt etmiş olurlar.

(e) Dergide yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemi kullanılmaktadır. Çifte körleme yönteminde, çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir. Bu doğrultuda bir çalışmanın değerlendirilmesi için en az iki hakeme gönderilmesi esastır.

(4) Editör Kurulu: 

(a) Editör dışında, yardımcı editörler, dil editörü ve istatistik editörlerinden oluşur.

(b) Editör kurulunun kimlerden ve kaç kişiden oluşacağına, mevcut editör kurulun önerisi de dikkate alınarak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve editör tarafından karar verilir.

(5) Editör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından önerilen ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya nitelikli bilim insanıdır.

(a) Editörün görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi bittikten sonra Dekan tarafından tekrar atanabilir.

(b) Editör, Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

(c) Editör, dergiye gelen makalelerin ön değerlendirmesini yapar ve derginin yayın ilkelerine uygun görürse ilgili alandaki Yardımcı Editörlere yönlendirir.

(d) Editör, ön değerlendirmede uygun bulmadığı makaleleri gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazara iade eder.

(e) Editör, tüm editoryal sürecin gizlilik ve tarafsızlık esaslarına uygun bir şekilde, yürütülmesini sağlar.

(f) Editör, Yayın Kurulu adına derginin yazı işleriyle ilgili sorumlulukları üstlenir. Derginin zamanında, bilimsel ve teknik açıdan eksiksiz yayınlanmasını sağlar.

g) Editör, dergiye gelen önerileri değerlendirmek ve derginin işleyişi ile ilgili sorunları çözmek amacıyla belli aralıklarla Yardımcı Editörlerini toplar.

(h) Editör; İşlemlerin her bir aşamasının kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesini sağlar.

(ı) Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınına ilişkin son karar sadece Editör tarafından verilir.

 

 

(6) Yardımcı Editörler 

(a) Editörün önerisi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyeleri ve bilim insanlarıdır.

(b) Yardımcı Editörler, Editör verdiği tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.

(c) Yardımcı Editörler, Editör tarafından dergiye gelen makalelerden kendilerine iletilenleri; dergi kriterlerine uygunluk, dil ve bilimsel nitelik açısından değerlendirmeye tabi tutarak değerlendirir.

(d) Yardımcı Editörler, değerlendirmede uygun bulmadıkları makaleler için gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla yazara iade edilmesi veya doğrudan reddedilmesi yönünde görüş bildirir.

(e) Yardımcı Editörler, yaptıkları değerlendirme sonucunda uygun buldukları çalışmalar için değerlendirme sürecinde görev alırlar ve her bir farklı kurumlardan olacak en az 2 adet hakemi belirlerler.

(f) Yardımcı Editörler, her bir makale için değerlendirme sürecinde görev alacak hakem önerilerini Editöre beş gün içinde iletmekle sorumludur.

(g) Editör tarafından makalelerin değerlendirilmesi için onaylanan hakemlerle iletişim kurarak, değerlendirme sürecini takip eder.

(7) Bilim Kurulu

(a) Editörün önerisi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından belirlenen öğretim üyesi/üyeleri ve uluslararası alanda nitelikli bilim insanlarıdır.

(b) Bilimsel kurul, derginin vizyonu ve misyonu ile ilgili görüş bildirir.

(c) Editör tarafından verilen görevleri yerine getirir.

(8) Yazı İşleri Müdürü 

Van Diş Hekimliği Dergisi Editörü tarafından önerilen ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı onayı ile belirlenen öğretim üyesi veya öğretim elemanını ifade eder. Yazıların, yazarlara açıklama bilgileri ışığında biçimsel uygunluğu, sayfa düzeni, istenilen formatlara (pdf, ps, html) dönüştürülmesi, yayına kabul edilmiş yazıların resimlerinin kadraj çalışmalarının yapılması, yayına kabul edilmiş olanların dizgi hazırlıklarının yapılması, dizgi sonrası ilk ve ikinci baskılarının kontrol edilmesi ve yazım hatalarının düzeltilmesinden sorumludur.

(9) Sekretarya 

(a) Editör önerisi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı tarafından atanan derginin resmi yazışmalarını yürüten, kayıtlarını tutan, toplantı tutanaklarını kayıt altına alıp editörler kuruluna dağıtan, baş editör ve yayın kuruluna yardımcı olan kişi ya da kişilerdir.

(b) Sekretarya, teknik konularda ve yazıların takibinde Yayın Kuruluna yardımcı olur.

(c) Sekretarya, derginin teknik yönden yayına hazırlanmasından sorumludur.

(d) Sekretarya, yayına kabul edilen tüm makalelerin redaksiyonunu yapar; imlâ, gramer ve yazım kurallarına uygunluk bakımından gözden geçirir.

(10) Dil Editörü: Editör veya yardımcı editörler tarafından iletilen yazıların dil (Türkçe ve İngilizce) açısından değerlendirmesini yapar. Gerekli durumlarda yazılar ile ilgili hakemliği üstlenebilir.

(11) İstatistik Editörü: Editör veya Yardımcı editörler tarafından iletilen yazıların istatistiksel açıdan değerlendirmesini yapar. Gerekli durumlarda yazılar ile ilgili hakemliği üstlenebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yazım Kuralları ve Genel Hususlar Yazım Kuralları

Madde 6-

(1) Van Diş Hekimliği Dergisi’nde yer alacak makaleler, yayın kurulu tarafından belirlen dergi yazım kurallarına göre hazırlanır ve derginin internet sayfasında yayınlanır. Bununla beraber aşağıdaki kuralları taşıyor olmalıdır;

(a) Yayın Kurulu tarafından ulusal ve uluslararası güncel öneriler dikkate alınarak belirlenir ve her yıl başında gözden geçirilerek lüzum halinde düzenlenir.

(b) Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar, iyi tanımlanmış bir sorunsala dayanmalı ve başlıklar bu sorunsalla uyumlu olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlikte olmalıdır.

(c) Dergi, Türkçe ve İngilizce makaleleri kabul etmektedir.

(d) Yazılarda yazım kuralları bakımından gerekli görüldüğü takdirde, editörler ve/veya danışmanlar tarafından düzeltmeler yapılabilir.

(e) Yazıların etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Diğer bilimsel yayınlara benzerlik oranın %20’yi geçmemesi gerekir. Bununla beraber editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

(f) Kabul edilmeyen yazılar geri iade edilmezler, yayımlanan yazılar için ise ücret ya da karşılık ödenmez.

(g) Yazıların bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Tüm yazarların gönderilen yazılarda bilimsel katkıları bulunmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim; çalışmayı planlamalı veya yapmalı, yazıyı yazmalı veya revize etmeli ve tüm yazarlar makalenin son halini kabul etmelidir.

(h) Yazıların Etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Bu hususta aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir:

(1) Dergi, "İnsan" öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki bildirgesi ilkeleri' ne uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, yazının "gereç ve yöntemler" bölümünde, çalışmalarını bu prensiplere uygun olarak yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan "Bilgilendirilmiş onam" (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

(2) Çalışmada "Hayvan" öğesi kullanılmış ise, yazarlar, yazının "Gereç ve Yöntemler" bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda, çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar.

(3) Olgu sunumlarında, hastalardan "Bilgilendirilmiş onam" (informed consent) alınmalıdır ve hastanın kimliği saklı tutulmalıdır.

(4) Eğer yazıda dolaylı/dolaysız ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise, yazarlar bu durumu (yoksa da olmadığını) sunum sayfasında bildirmek zorundadırlar.

(ı) Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

Yürürlük 

Madde 7- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.