Yıl:2021   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Pedodonti

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 19

GENİŞ PERİAPİKAL LEZYONLU DİŞLERİN CERRAHİ OLMAYAN KÖK KANAL TEDAVİSİ: OLGU SERİSİ

Babak MOBARAKİ ,Solmaz MOBARAKİ

Bu olgu serisinde geniş periapikal lezyonlu ve kemik kaybı olan kronik apikal periodontitis tanısı konan üç adet mandibular büyük azı dişe cerrahi olmayan kök kanal tedavisi yapılıp 12 ay süre ile klinik ve radyografik olarak değerlendirilmiştir. Dişler rubber dam ile izole edildikten sonra giriş kavitesi hazırlanıp çalışma boyu apeks bulucu ile belirlenmiştir. Kanallar Reciproc R25(VDW) ile şekillendirilip preparasyonu sırasında %5 NaOCl ve sonunda %17 EDTA, %5 NaOCl ardından distile su ve %2 klorheksidin irrigasyon solüsyonları ile irrige edilmiştir. İki hafta boyunca kalsiyum hidroksit kanal içi medikament olarak kullanılmıştır ve lateral kondensasyon tekniği ile dolum yapılmıştır. Tedavi sonrası birinci ve üçüncü ay kontrollerinde alınan radyografilerde periapikal lezyonlarda iyileşme görülmüştür. Tedavi öncesi ve 12. Ayda çekilen takıp röntgenlerin karşılaştırılması ile defekt boyutundaki azalma ve tedavinin başarılı olduğunu tespit edilmiştir. Dişlerin 12.ay klinik kontrollerinde asemptomatik olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endodontik tedavi, kalsiyum hidroksit, periapikal lezyon


NON-SURGICAL ROOT CANAL TREATMENT OF TEETH WITH LARGE PERIAPICAL LESIONS: CASE SERIES

In this case series, three mandibular molars with large periapical lesion and bone loss diagnosed as chronic apical periodontitis were treated with non-surgical root canal treatment and evaluated clinically and radiographically for 12 months. The teeth were isolated with a rubber dam, the access cavity was prepared and the working length was determined with the apex locator. The canals were shaped with Reciproc R25(VDW) and irrigated with 5% NaOCl irrigation solution during preparation and finally with 17% EDTA, 5% NaOCl, then distilled water and 2% chlorhexidine irrigation solutions at the end of the preparation. Calcium hydroxide was used as an intracanal medicament for two weeks and three-dimensional filling was performed with the lateral condensation technique. In periapical lesions, improvement was detected in the periapical radiographs taken at the first and third month controls. The reduction in the size of the defect showed that the treatment was successful by comparing the follow-up x-rays taken before the treatment and at the 12th month. The teeth were asymptomatic at the 12th month clinical controls.

Keywords: Calcium hydroxide, endodontic treatment, periapical lesion


308