Yıl:2022   Cilt: 3   Sayı: 2   Alan: Periodontoloji

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 50

Basem ALSHUJAA ,Dicle ALTINDAL,Ahmet Cemil TALMAÇ,Mohammad ALNASRALLAH

TİP 1 DİŞETİ ÇEKİLMELERİNİN TEDAVİSİNDE SERBEST DİŞETİ GREFTİ VE KORONALE POZİSYONEL FLEP İLE İKİ AŞAMALI CERRAHİ PROSEDÜR: VAKA SERİSİ

Dişeti çekilmesi, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan multifaktöriyel bir sorundur ve dişeti kenarının apikale yer değiştirmesiyle tanımlanan bir durumdur. Dişetinin altında alveolar kemik kaybı sonucu kökün açığa çıkması ile kolaylıkla teşhis edilebilir. Bu durumun önemli estetik, fonksiyonel ve periodontal sağlık etkileri olabilir. Dişeti çekilmesi sonucu oluşan estetik kaygılar ve dentin hassasiyeti, hastayı periodontal tedavi aramaya sevk eden başlıca nedenlerdir. Dişeti çekilme defektlerini tedavi etmek için herhangi bir cerrahi yaklaşımın birincil amacı, ağrının giderilmesi ve daha fazla ilerlemenin önlenmesi ile sonuçlanan tam kök kapama olacaktır. Dişeti çekilmesi tedavisi için yaygın olarak kullanılan cerrahi prosedürlerden biri, serbest dişeti grefti ve subepitelyal bağ dokusu grefti kullanılarak yapılan periodontal mukogingival plastik cerrahidir. Bu vaka serisinde “Cairo çekilme tipi 1” izole dişeti çekilmesi ile başvuran üç olgu, iki aşamalı teknikte serbest dişeti grefti ve subepitelyal bağ doku grefti olmaksızın yapılan koronale pozisyonel flep ile tedavi edilmiştir. Vakamızın takipleri sonucunda yapışık dişetinde belirgin artış görülmüş, kök kapaması sağlanmış ve hastaların şikayetleri giderilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dişeti çekilmesi, kök kapama, serbest dişeti grefti


TWO-STAGE SURGICAL PROCEDURE WITH FREE GINGIVAL GRAFT AND CORONALLY ADVANCED FLAP IN TREATMENT OF RECESSION TYPE 1: A CASE SERIES

Gingival recession is a multifactorial problem happened due to various reasons and could be defined as the apical shift of the gingival margin. It can be easily diagnosed when root exposure occurred as a result of previous alveolar bone loss under the gingiva. This condition may have important esthetic, functional, and periodontal health implications. Esthetic concerns and dentin hypersensitivity caused by gingival recession are the main reasons that encourage the patient to seek periodontal treatment. The primary goal of any surgical approach for treating gingival recession defects will be complete root coverage (CRC) resulting in pain relief and prevention of further progression. One of the common surgical procedures for gingival recession treatment is periodontal mucogingival plastic surgery using free gingival graft and subepithelial connective tissue graft. In this case series, three cases presenting with “Cairo recession type 1” isolated gingival recession were treated by free gingival graft and coronally advanced flap without subepithelial connective tissue graft using two-stage surgical technique. The result after follow-up of our cases showed a significant increase in attached gingiva, long-term root coverage (RC) has been obtained and the complaints of patients were resolved.

Keywords: Free gingival graft, gingival recession, root coverage


432