Yıl:2021   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Endodonti

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 13

Hüseyin GÜNDÜZ ,Muhammed Reşit ARVAS,Caner ÜNEL

VAN POPÜLASYONUNDA MANDİBULAR VE MAKSİLLER KANİN DİŞLERİN KÖK KANAL MORFOLOJİLERİ: KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI

Bu çalışmada Van popülasyonunda mandibular ve maksiller kanin dişlerin kök kanal morfolojilerinin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile değerlendirilmesi amaçlandı. Mandibular ve maksiller kaninlerin morfolojik değerlendirmesi için 501 hastadan alınan KIBT görüntüsü kullanıldı. Toplamda 2004 kanin diş (1002 mandibular ve 1002 maksiller) değerlendirildi. Görüntüler koronal, sagittal ve aksiyal yönde incelendi. Dişlerin kök sayıları, kanal sayıları ve Vertucci sınıflamasına göre kanal konfigürasyonları tespit edildi. Cinsiyet ve dişin konumunun her bir değişken üzerindeki etkisi değerlendirildi. Veriler Ki-kare ve Bonferroni testleri kullanılarak analiz edildi (p<0,05). Dişin konumunun maksiller ve mandibular kaninlerde kök sayısı, kanal sayısı ve kanal konfigürasyonu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi gözlenmedi. Cinsiyete göre ise madibular kaninlerde kadınlarda bir kanal, iki kanal oranı (p=0,008) ve tip Ⅰ, tip Ⅲ kanal yapıları (p=0,021) istatistiksel olarak daha yüksek gözlendi. Tek kök, tek kanal ve Vertucci tip I, mandibular ve maksiller kaninlerin başlıca ve tipik özellikleri olarak tespit edildi. Ancak özellikle mandibular kaninlerde ikinci kök, ikinci kanal ve farklı kanal konfigürasyonunun varlığı dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler: Kanin, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, kök kanal morfolojisi


ROOT CANAL MORPHOLOGY OF MANDIBULAR AND MAXILLAR CANINE TEETH IN THE VAN POPULATION: A CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY STUDY

In this study, it was aimed to evaluate the root canal morphology of mandibular and maxillary canine teeth by cone beam computed tomography (CBCT) in the Van population. CBCT images taken from 501 patients were used for the morphological evaluation of mandibular and maxillary canines. In total, 2004 canine teeth (1002) mandibular and 1002 maxillary) were evaluated. Images were analyzed in coronal, sagittal and axial directions. Root numbers, canal numbers and canal configurations of the teeth were determined according to the Vertucci classification. The effect of gender and tooth position on each variable was evaluated. Data were analyzed using Chi-square and Bonferroni tests (p<0.05). There was no statistically significant effect of the position of the tooth on the root number, canal number and canal configuration in the maxillary and mandibular canines. According to gender, the ratio of one canal and two canals (p=0.008) and type Ⅰ, type Ⅲ canal structures (p=0.021) were statistically higher in women in the madibular canines. Single root, single canal and Vertucci type I were identified as the main and typical features of mandibular and maxillary canines. However, the presence of second root, second canal and different canal configurations, especially in the mandibular canines, was remarkable.

Keywords: Canine, cone-beam computed tomography, root canals morphology


671